Ogłoszenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                        OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota 


 
            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
           Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota  ul. Guliwera 13 pok. nr 2, a  także  składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
         Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
na adres: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
           Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Białe Błota.


 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Wiekierak (5 czerwca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (5 czerwca 2009, 14:21:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1972