Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej


 
KOŚ-7624-20/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 13/2009 dla inwestycji pod nazwą:


przebudowa i rozbudowa budynku portu lotniczego oraz zwiększenie parkingu na terenie działki nr 878/9, obręb Białe Błota..
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 10.08.2009 r. znak: OŚ.II.7661/76/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 04.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-16/09). 
 
 
 
                                                                              Z-ca Wójta

                                                                         Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
 
 
 Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Białe Błota.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (17 sierpnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 sierpnia 2009, 15:32:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1946