Postanowienie, KOŚ-7624-18/09

                   POSTANOWIENIE          

           Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt  56 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2009r. Anny Pacewicz-Dyrda, reprezentującej Drogową Pracownię Projektową „ANMAR”, działającej w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota 


postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa dróg gminnych – ul. Przemysłowej i łącznika od drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińska) do ul. Bartniczej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z w/w inwestycją.


  Uzasadnienie   

                Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 pkt 72a oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
            Planowana inwestycja przewiduje budowę ul. Przemysłowej od zaprojektowanego ronda (projekt firmy Gotowski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińskiej) do oczyszczalni ścieków długości około 850 m wraz z miejscem do zawracania oraz budowę łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą długości około 100 m. Budowa dróg gminnych zakłada budowę jezdni o szerokości 6,0 m i przyległych jednostronnych chodników o szerokości 2,0 m. W stanie obecnym droga gminna – ul. Przemysłowa posiada nawierzchnie gruntową. Pod łącznik pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą wyznaczony zostanie zupełnie nowy pas drogowy. W związku z budową i przesunięciem lokalizacji ul. Przemysłowej oraz budową łącznika pomiędzy ul. Szubińską a Bartniczą wycięte zostaną drzewa rosnące w projektowanym pasie drogowym o powierzchni ok. 0,5 ha (obszary leśne). Układ projektowany uwzględnia urządzenie w pasie drogowym trawników na odcinkach od końca chodnika do granicy pasa drogowego oraz nasadzenia drzew i krzewów na starym odcinku pasa drogowego ul. Przemysłowej, na długości około 60 m. Łączna orientacyjna powierzchnia inwestycji około 1,4 ha.
Przyjęto nawierzchnię ul. Przemysłowej oraz miejsca do zawracania pojazdów z betonu asfaltowego, nawierzchnię łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą z kostki betonowej oraz nawierzchnię chodników z kostki betonowej. Projektuje się krawężniki typu ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem B15 oraz obrzeża 8x30 cm na ławie z oporem B15. Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego lub kostki betonowej obramowane krawężnikiem 15x30 na ławie z oporem z betonu B15. Na połączeniu różnych konstrukcji projektuje się oporniki o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem B15. Planuje się odwodnienie ul. Przemysłowej oraz łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą do projektowanych wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 233 - ul. Szubińskiej. Ponadto planuje się budowę sieci energetycznej (oświetlenia ulic) oraz przebudowę pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją. Planowana inwestycja nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i energii za wyjątkiem wód opadowych (poprzez projektowane wpusty deszczowe podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej). Budowa utwardzonej nawierzchni dróg gminnych oraz uregulowanie odpływu wód deszczowych z jej powierzchni, poprzez projektowane wpusty deszczowe odseparuje i ochroni podłoże gruntowe przed przenikaniem do niego wraz z wodami opadowymi szkodliwych substancji. Zrealizowanie równej, pozbawionej wybojów i kolein, utwardzonej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, wpłynie korzystnie na poziom emitowanych do środowiska w związku z ruchem samochodowym czynników niekorzystnych, takich jak: spaliny i hałas. Nie przewiduje się skutków realizacji inwestycji, wymagających stosowania odrębnych rozwiązań chroniących środowisko.
                  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione znajdujące się w pobliżu inwestycji.
                  W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 20.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/83/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-14/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. uznano, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.


                                                                                  Z up. Wójta

                                                                             Magdalena Wajchert
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR”
Anna Pacewicz-Dyrda
ul. Czarna Droga 3//97
85-220 Bydgoszcz
2.        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
3.        tablica ogłoszeń sołectwa  Białe Błota.
4.        strona internetowa www.bip.bialeblota.pl, zakładka „decyzje środowiskowe”

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (8 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (9 września 2009, 14:40:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (9 września 2009, 14:46:19)
Zmieniono: dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1600