Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 16/2009, KOŚ-7624-21/09

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 16/2009 dla inwestycji pod nazwą:


„budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków oraz doprowadzeniem wody do tłoczni w miejscowości Łochowo,  gm. Białe Błota”.
 


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 19.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/79/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-19/09).
 
                                                                                  Z up. Wójta

                                                                           Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Łochowo.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (11 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (11 września 2009, 09:55:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1739