Decyzja nr 17/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-18/09

DECYZJA NR   17/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2009r. Anny Pacewicz-Dyrda, reprezentującej Drogową Pracownię Projektową „ANMAR”, występującej w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, i uzyskaniu opinii :
 
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-14/09 z dnia 10.08.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/83/09 z dnia 20.08.2009 r.,
 
stwierdzam


 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
budowa dróg gminnych – ul. Przemysłowej i łącznika od drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińska) do ul. Bartniczej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z w/w inwestycją.
 


Uzasadnienie
W dniu 20.07.2009 r. Pani Anna Pacewicz-Dyrda, reprezentująca Drogową Pracownię Projektową „ANMAR”, w imieniu  Inwestora – Gminy Białe Błota, wystąpiła z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą:  budowa dróg gminnych – ul. Przemysłowej i łącznika od drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińska) do ul. Bartniczej w miejscowości Białe Błota, gm. Białe Błota wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z w/w inwestycją. Do wniosku została załączona karta informacyjna, mapa oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia oraz teren  oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania, poprzez podanie do publicznej wiadomości, z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekroczyła 20.
 Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 20.08.2009 r. znak: OŚ.II.7660/83/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 10.08.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-14/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            W toku postępowania ustalono, co następuje:
Planowana inwestycja przewiduje budowę ul. Przemysłowej od zaprojektowanego ronda (projekt firmy Gotowski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 (ul. Szubińskiej) do oczyszczalni ścieków długości około 850 m wraz z miejscem do zawracania oraz budowę łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą długości około 100 m. Budowa dróg gminnych zakłada budowę jezdni o szerokości 6,0 m i przyległych jednostronnych chodników o szerokości 2,0 m. W stanie obecnym droga gminna – ul. Przemysłowa posiada nawierzchnie gruntową. Pod łącznik pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą wyznaczony zostanie zupełnie nowy pas drogowy. W związku z budową i przesunięciem lokalizacji ul. Przemysłowej oraz budową łącznika pomiędzy ul. Szubińską a Bartniczą wycięte zostaną drzewa rosnące w projektowanym pasie drogowym o powierzchni ok. 0,5 ha (obszary leśne). Układ projektowany uwzględnia urządzenie w pasie drogowym trawników na odcinkach od końca chodnika do granicy pasa drogowego oraz nasadzenia drzew i krzewów na starym odcinku pasa drogowego ul. Przemysłowej, na długości około 60 m. Łączna orientacyjna powierzchnia inwestycji około 1,4 ha.
Przyjęto nawierzchnię ul. Przemysłowej oraz miejsca do zawracania pojazdów z betonu asfaltowego, nawierzchnię łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą z kostki betonowej oraz nawierzchnię chodników z kostki betonowej. Projektuje się krawężniki typu ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem B15 oraz obrzeża 8x30 cm na ławie z oporem B15. Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego lub kostki betonowej obramowane krawężnikiem 15x30 na ławie z oporem z betonu B15. Na połączeniu różnych konstrukcji projektuje się oporniki o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem B15. Planuje się odwodnienie ul. Przemysłowej oraz łącznika pomiędzy ul. Szubińską a ul. Bartniczą do projektowanych wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 233 - ul. Szubińskiej. Ponadto planuje się budowę sieci energetycznej (oświetlenia ulic) oraz przebudowę pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją. Planowana inwestycja nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i energii za wyjątkiem wód opadowych (poprzez projektowane wpusty deszczowe podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej). Budowa utwardzonej nawierzchni dróg gminnych oraz uregulowanie odpływu wód deszczowych z jej powierzchni, poprzez projektowane wpusty deszczowe odseparuje i ochroni podłoże gruntowe przed przenikaniem do niego wraz z wodami opadowymi szkodliwych substancji. Zrealizowanie równej, pozbawionej wybojów i kolein, utwardzonej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, wpłynie korzystnie na poziom emitowanych do środowiska w związku z ruchem samochodowym czynników niekorzystnych, takich jak: spaliny i hałas. Nie przewiduje się skutków realizacji inwestycji, wymagających stosowania odrębnych rozwiązań chroniących środowisko.
       Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione znajdujące się w pobliżu inwestycji. Teren objęty przedsięwzięciem w części jest położony w aktualnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwałami: Nr XXV/183/97, Nr XLII/448/2002.  Inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w  miejscowych planów. 
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji,  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 08.09.2009 r. znak: KOŚ-7624-18/09). Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia, co do planowanego przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
                               Z-ca Wójta

                               Krzysztof Jankowski
 
 
 


 
 
  
Otrzymują:

Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
ul. Czarna Droga 3//97
85-220 Bydgoszcz

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa  Białe Błota.
strona internetowa www.bip.bialeblota.pl, zakładka „decyzje środowiskowe”
informacja o wydaniu decyzji – publicznie dostępny wykaz danych:  www.biale-blota.sios.pl
a/a KOŚ.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (11 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (11 września 2009, 11:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1597