Postanowienie, KOŚ-7624-26/09


POSTANOWIENIE

                    Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2009r. Pana Janusza Jurkiewicza reprezentującego Firmę „LOCTOR”, działającego w imieniu Wójta Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – pismo znak: N.NZ-40-BB-22/09 z dnia 21.09.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/96/09 z dnia 24.09.2009 r.,

 
postanawiam

odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo-Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją.
 

Uzasadnienie     

                  Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 oraz  § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono,
 co następuje:
            Planowana jest budowa nawierzchni dróg gminnych  na długości łącznej 1500 mb – tj. ulice Bocianowo Biedronki i Morelowa w Zielonce  wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu i rozbudową i przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego. Zadanie jest zlokalizowane na działkach obręb Zielonka  nr działek :
ul. Bocianowo- Morelowa
155/8 ,107/19, 107/24, 107/21, 107/1, 107/22, 110/2, 156/1, 156/6, 107/9, 173/2, 108, 183/1, 184/2, 184/5, 184/4, 106/11, 106/7, 109/6, 109/36, 109/7, 185/1, 187/11, 187/12, 192/1, 109/18, 109/20, 109/19, 109/22, 110/4, 111/1, 111/2, 109/33, 109/11, 109/31, 112/13, 112/3, 112/4, 112/11, 113/2, 109/29, 109/25, 109/27, 113/1, 113/23, 114/15, 114/13, 113/12, 114/3, 115/35, 115/37, 114/12, 115/34.
ul. Biedronki
173/3, 184/6, 173/22, 173/24, 184/2, 184/7, 173/23, 173/11, 173/13, 182/11, 173/12, 182/12, 173/7, 182/15, 182/14, 173/15, 173/17, 173/16, 182/13, 173/18, 182/8, 182/9, 173/21, 182/10, 173/20, 182/3, 182/4,  174/29, 174/18, 211, 174/15, 276/4LP, 174/20, 183/1, 175/3, 176/3, 177, 220/25, 220/26, 222/1,   78,  220/21,  179, 276/3LP, 180/1, 180/2, 276/2LP, 251/2.
Wzdłuż w/w  odcinków ulic zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, zabudowa handlowo- usługowa oraz tereny zielone – lasy i pola uprawne. W pasie drogowym ul. Bocianowo (skrzyżowanie z ul. Bydgoską) istnieje  utwardzona nawierzchnia chodnika i jezdni. Pozostały teren pasa drogowego w/w ulic to powierzchnie gruntowe. Występujące  tu uzbrojenie terenu to : kable energetyczne i telekomunikacyjne, linie energetyczne i telekomunikacyjne, wodociąg, kanały sanitarne, przepust. Przedmiotowe odcinki dróg gminnych zlokalizowane są w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. Projektowane zajęcie nieruchomości ( dotychczasowo wykorzystywanej jako komunikacja piesza i    kołowa ) wynosi ca 1,8 ha.   Występuje  pokrycie szatą roślinną na przyległym terenie i planowane jest usunięcie jego ( drzewa, krzaki ) w niezbędnym zakresie kolidującym z projektowaną trasą . Istniejąca nawierzchnia gruntowa projektowana jest do utwardzenia jako nawierzchnia ulepszona z betonowej kostki brukowej  (jezdnia, chodniki, wjazdy). Istniejące oświetlenie ulic planowane jest do uzupełnienia gdzie zachodzi taka konieczność a na odcinkach gdzie występuje brak oświetlenia projektowana jest budowa nowego oświetlenia. Charakter realizowanej inwestycji nie powoduje jej wpływu na wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów i paliw. Energia będzie wykorzystywana do zasilania oświetlenia ulicznego. Planowana inwestycja nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i energii za wyjątkiem wód opadowych poprzez projektowane rowy przydrożne lub inne dostępne rozwiązania techniczne odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach pasa drogowego.
                  Przedmiotowa inwestycja nie leży w terenie podlegającym ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione. Przedsięwzięcie nie obejmuje swoim zasięgiem obszarów Natura 2000, które znajdują się w odległości około 3 km,  oraz nie będzie wywierać na nie żadnego wpływu.
            W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 24.09.2009 r. znak: OŚ.II.7660/96/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 21.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-22/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.). W aneksie II dyrektywy wymienione zostały przedsięwzięcia infrastrukturalne mogące podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, do których zaliczono m. in. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” – pkt 10 lit. b dyrektywy EIA. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA” oraz w „Zaleceniach MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE”, dokonano wykładni przedmiotowego pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy. Kierując się zapisami w/w dokumentów uznano, że planowana inwestycja nie spełnia wszystkich przesłanek stanowiących o zakwalifikowaniu jej do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” w rozumieniu dyrektywy EIA, gdyż z powodu jej rodzaju i charakteru, usytuowania oraz rodzaju i skali oddziaływania nie może mieć potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 oraz zawarte w § 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r.   uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od jego doręczenia.
 
 
                                                                      Z up. Wójta

                                                                  Magdalena Wajchert
                                                     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Firma  „LOCTOR” Janusz Jurkiewicz
ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe BłotaTablica ogłoszeń sołectwa Zielonka strona internetowa www.bip.bialeblota.pl, zakładka: decyzje środowiskoweinformacja o wydaniu postanowienia: www.biale-blota.sios.pl.a/a KOŚ.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (7 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (19 października 2009, 14:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412