Zebrane Materiały KOŚ-7624-42/09

                                                                                   Białe Błota, dnia  19.10.2009 r.
 
WÓJT GMINY
 BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-43/09
 
 
                                                          ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.)
zawiadamiam o zebraniu materiałów w sprawie   postępowania administracyjnego prowadzonego  z wniosku   z dnia 11.09.2009 r. Urzędu  Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota,         o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
                projekt odcinka ul. Dymnej i ul. Mostowej w Przyłękach gmina Białe Błota
 
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzona dokumentacją, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-40-BB-22/09) oraz Starosty Bydgoskiego (OŚ.II.7660/96/09), w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 3 dni od daty publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń:...........
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:........................
 
 

metryczka


Wytworzył: Angelika Delbowska (20 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 października 2009, 09:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666