Zawiadomienie, KOŚ-7624-25/09

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 19/2009 dla inwestycji pod nazwą:


budowa  nawierzchni jezdni – drogi gminnej – ul. Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 24.09.2009 r. znak: OŚ.II.7660/95/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 21.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-21/09).
 
 
                                                                           Z up. Wójta

                                                                       Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa  Trzciniec
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (26 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 października 2009, 08:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1669