decyzja KOŚ-7624-26/09

                                                                                 Białe Błota, dnia  27.10.2009 r.  

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ-7624-26/09
 
                                              DECYZJA NR    20/2009
                                      O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2009r. Janusza Jurkiewicza, reprezentującego Firmę „LOCTOR”,  występującego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii :
 
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-22/09 z dnia 21.09.2009 r.,
-          Starosty Bydgoskiego – postanowienie znak: OŚ.II.7660/96/09 z dnia 24.09.2009 r.,
 
                                                       stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo – Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją
 
                                                      Uzasadnienie
W dniu 28.08.2009 r. Janusz Jurkiewicz, reprezentujący Firmę „LOCTOR”,  występujący w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa dróg gminnych – ul. Bocianowo – Morelowa i ul. Biedronki w miejscowości Zielonka wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją.     Do wniosku została załączona karta informacyjna, mapa oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia oraz teren  oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
 Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Starosty Bydgoskiego (który na mocy art. 156 ustawy
 z dnia 3.10.2008 r. wykonuje zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska)  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  Zarówno Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 24.09.2009 r. znak: OŚ.II.7660/95/09 jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 21.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-21/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W toku postępowania ustalono, co następuje:

Planowana jest budowa nawierzchni dróg gminnych  na długości łącznej 1500 mb – tj. ulice Bocianowo Biedronki i Morelowa w Zielonce  wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu i rozbudową i przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego.
Wzdłuż w/w  odcinków ulic zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, zabudowa handlowo- usługowa oraz tereny zielone – lasy i pola uprawne. W pasie drogowym ul. Bocianowo (skrzyżowanie z ul. Bydgoską) istnieje  utwardzona nawierzchnia chodnika i jezdni. Pozostały teren pasa drogowego w/w ulic to powierzchnie gruntowe. Występujące  tu uzbrojenie terenu to : kable energetyczne i telekomunikacyjne, linie energetyczne i telekomunikacyjne, wodociąg, kanały sanitarne, przepust. Przedmiotowe odcinki dróg gminnych zlokalizowane są w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. Projektowane zajęcie nieruchomości ( dotychczasowo wykorzystywanej jako komunikacja piesza i    kołowa ) wynosi ca 1,8 ha.   Występuje  pokrycie szatą roślinną na przyległym terenie i planowane jest usunięcie jego ( drzewa, krzaki ) w niezbędnym zakresie kolidującym z projektowaną trasą . Istniejąca nawierzchnia gruntowa projektowana jest do utwardzenia jako nawierzchnia ulepszona z betonowej kostki brukowej  (jezdnia, chodniki, wjazdy). Istniejące oświetlenie ulic planowane jest do uzupełnienia gdzie zachodzi taka konieczność a na odcinkach gdzie występuje brak oświetlenia projektowana jest budowa nowego oświetlenia. Charakter realizowanej inwestycji nie powoduje jej wpływu na wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów i paliw. Energia będzie wykorzystywana do zasilania oświetlenia ulicznego. Planowana inwestycja nie będzie wprowadzać do środowiska substancji i energii za wyjątkiem wód opadowych poprzez projektowane rowy przydrożne lub inne dostępne rozwiązania techniczne odprowadzenia wód opadowych do gruntu w granicach pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja nie leży w terenie podlegającym ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie oraz nie będzie miało wpływu na obszary chronione. Przedsięwzięcie nie obejmuje swoim zasięgiem obszarów Natura 2000, które znajdują się w odległości około 3 km,  oraz nie będzie wywierać na nie żadnego wpływu.
Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.). W aneksie II dyrektywy wymienione zostały przedsięwzięcia infrastrukturalne mogące podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, do których zaliczono m. in. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” – pkt 10 lit. b dyrektywy EIA. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA” oraz w „Zaleceniach MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE”, dokonano wykładni przedmiotowego pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy. Kierując się zapisami w/w dokumentów uznano, że planowana inwestycja nie spełnia wszystkich przesłanek stanowiących o zakwalifikowaniu jej do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” w rozumieniu dyrektywy EIA, gdyż z powodu jej rodzaju i charakteru, usytuowania oraz rodzaju i skali oddziaływania nie może mieć potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji,  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 07.10.2009 r. znak: KOŚ-7624-26/09).
 Zawiadomieniem z dnia 07.10.2009 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./, przed wydaniem decyzji, poinformowano  strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami. 
Na etapie całego postępowania nie wpłynęły jednak żadne uwagi czy wnioski, co do planowanego przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                     Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
 
 
 
 
 
Załącznik:
1.        karta informacyjna przedsięwzięcia.
 
 
Otrzymują:

Firma  „LOCTOR” Janusz Jurkiewicz ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko
2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota
3.     Tablica ogłoszeń Sołectwa Zielonka
4.     strona internetowa www.bip.bialeblota.pl zakładka decyzje środowiskowe

a/a KOŚ.  

metryczka


Wytworzył: Angelika Delbowska (28 października 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (28 października 2009, 10:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779