Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 24/2009, KOŚ-7624-28/09

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-28/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 24/2009 dla inwestycji pod nazwą:


rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego o część mieszkalną wraz z jednoczesnym powiększeniem powierzchni użytkowej istniejącego warsztatu na działce o nr ewidencyjnym  235/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gm. Białe Błota.
 


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 07.10.2009 r. znak: OŚ.II.7660/97/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 24.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-23/09).
 
                                                                                Z-ca Wójta

                                                                            Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Białe Błota.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (16 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 listopada 2009, 08:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611