Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-54/09

WÓJT GMINY
 BIAŁE BŁOTA

 
KOŚ- 7624-54/09


 
 
ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
zawiadamiam
 
o wszczęciu  postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 9.11.2009 r. Pani Ewy Milik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Projektowa Ewa Milik, z siedzibą w Szubinie, działającej w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 
budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.


 
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl
 
                                                                      Z up. Wójta

                                                                 Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (16 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 listopada 2009, 12:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847