Decyzja nr 27/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-19/08/09

DECYZJA NR    27/2009
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt  1, art. 46a ust 7 pkt 4, art. 46a ust. 7a oraz  art. 56  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.),  w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia  03.10.2008 r. (wraz ze zmianą zakresu z dnia 03.11.2009 r.) Pana Rajmunda Lewandowskiego Dyrektora Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Białe Błota,  stwierdzając, że część terenu objętego planowanym przedsięwzięciem  jest położona w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałami: Nr XXII/163/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5.06.2000 r., Nr XXV/183/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14.11.1997 r., Nr VI/24/99 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia  28.01.1999 r.,  po uzyskaniu uzgodnień i opinii:
 
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-32/08/09 z dnia 09.11.2009 r. (data wpływu do urzędu – 23.11.2009 r.),
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-225/09/JM  z dnia 03.12.2009 r.,
 
określam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, na terenie obszaru NATURA 2000 w miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice gm. Białe Błota”
 
1.      Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i doprowadzeniem wody do tłoczni. Na terenie objętym Obszarem Natura 2000 w poszczególnych miejscowościach będą realizowane:
- w Lisim Ogonie:  kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm PCV-U, długość 6050 m,  przewody tłoczne średnicy 110 do 200 mm PE, długość 2750 m, tłocznie ścieków - 5 szt., hermetyczne, studnie średnicy 2,0 do 3,0 m, głębokość do 6,0 m.
- w Łochowie: kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm PCV-U, długość 3100 m, przewody tłoczne średnicy 110 mm PE, długość 550 m, tłocznie ścieków - 3 szt., hermetyczne, studnie średnicy 2,0 m, głębokość do 6,0 m,
- w Łochowicach:  kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm PCV-U, długość 900 m,  przewody tłoczne średnicy 110 mm PE, długość 150 m, tłocznia ścieków - 1 szt., hermetyczne, studnia średnicy 2,0 m, głębokość do 6,0 m
2.      Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
- odpady powstające w czasie realizacji przedsięwzięcia należy selektywnie gromadzić w wyznaczonych miejscach przed ich przekazaniem do unieszkodliwiania,
- w przypadku prowadzenia prac budowlanych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy zastosować aktywne ograniczenie emisji hałasu poprzez wprowadzenie ekranów akustycznych usytuowanych bezpośrednio wokół znaczących źródeł hałasu,
- podczas wykonywania prac budowlanych, w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia gruntu związkami ropopochodnymi, używać sprawnego technicznie sprzętu,
- masy ziemne powstające w wyniku prowadzonych prac budowlanych  należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenów zdegradowanych usytuowanych w rejonie budowy,
- do zminimalizowania negatywnego oddziaływania akustycznego maszyny budowlane oraz agregat prądotwórczy należy wyposażyć w silniki w obudowach dźwiękochłonnych,
- w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prace prowadzić w godzinach dziennych.
3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- w projekcie budowlanym należy przewidzieć, że ścieki zbierane przez nowowybudowaną kanalizację sanitarną zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy.
4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
- nie dotyczy.
5.      Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
- nie dotyczy.
6.      Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- nie dotyczy.
7. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,  w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 


Uzasadnienie


W dniu 03.10.2008 r. Pan Rajmund Lewandowski - Dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działający w imieniu i na rzecz Gminy Białe Błota, wystąpił z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, na terenie obszaru NATURA 2000 w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota”.  Pismem z dnia 03.11.2009 r. wniosek został rozszerzony o działki zlokalizowane w miejscowościach: Łochowo i Łochowice a położone również w obszarze NATURA 2000..
Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Zgodnie z  art. 153 ust. 1 ustawy do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 144, przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym niniejsza decyzja została wydana  w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, wg stanu prawnego przed dniem wejścia w życie w/w ustawy z dnia 3.10.2008 r.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150/, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji. Organem właściwym zgodnie z art. 46a ust 7 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 72  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym zawiadomiono strony postępowania. 
 W toku postępowania na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), zwrócono się z zapytaniem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  czy dla w/w  przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zarówno Wojewoda postanowieniem z dnia 30 października 2008 r. znak: WŚRRW-II-SD/6636/694/08 jak i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 5 listopada 2008 r. znak: N.NZ-40-BB-32/08 zgodnie wyrazili opinię, że dla przedmiotowej inwestycji sporządzenie raportu jest konieczne.  W związku z tym w dniu 24 listopada 2008 r. Wójt Gminy Białe Błota wydał postanowienia, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu oraz określił jego zakres. Po dostarczeniu przez wnioskodawcę raportu w dniu 03.11.2009 r. (wraz z rozszerzeniem zakresu wniosku) został on przekazany do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. RDOŚ postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-225/09/JM oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 09 listopada 2009 r. znak: N.NZ-40-BB-32/08/09 uzgodnili przedmiotowe przedsięwzięcie zgłaszając określone warunki, które to w całości zostały  zawarte w niniejszej decyzji.
W toku prowadzonego postępowania po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego, w tym raportu ustalono, co następuje:
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i doprowadzeniem wody do tłoczni. Dla terenu objętego przedsięwzięciem został wyznaczony obszar szczególnej ochrony zaliczany do Europejskiej Sieci Ekologicznej  pn. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz obszar przekazany do Komisji Europejskiej pn. Dolina Noteci PLH300004. Na terenie objętym Obszarem Natura 2000 w poszczególnych miejscowościach  będą realizowane:
- w Lisim Ogonie: kanalizacja sanitarna średnica 200 mm PCV-U, długość 6050 m, przewody tłoczne średnicy 110 do 200 mm PE, długość 2750 m, tłocznie ścieków - 5 szt., hermetyczne, studnie średnicy 2,0 do 3,0 m, głębokość do 6,0 m.
- w Łochowie:  kanalizacja sanitarna średnica 200 mm PCV-U, długość 3100 m,  przewody tłoczne średnicy 110 mm PE, długość 550 m, tłocznie ścieków - 3 szt., hermetyczne, studnie średnicy 2,0 m, głębokość do 6,0 m.
- w Łochowicach: kanalizacja sanitarna średnica 200 mm PCV-U, długość 900 m,  przewody tłoczne średnicy 110 mm PE, długość 150 m,  tłocznia ścieków - 1 szt., hermetyczne, studnia średnicy 2,0 m, głebokość do 6,0 m.
Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki z terenów zabudowy mieszkalnej oraz usługowej.
Zasadnicza cześć trasy kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w drogach gminnych, nieliczne odcinki zaprojektowano w pasie drogi krajowej nr 10, w pasie drogi powiatowej oraz po terenach rolnych. Przedmiotowy teren rolny pokryty jest roślinnością niska, do której zalicza się trawa i krzewy liściaste. Drogi gminne, w których prowadzone są trasy kanalizacji sanitarnej są to głównie drogi gruntowe, żużlowe, asfaltowe, niewielki procent stanowią drogi o nawierzchni z płyt betonowych.  System kanalizacji zostanie wybudowany jako szczelny. Rury będą montowane w przygotowanych wykopach liniowych wąskoprzestrzennych. Wykopy będą wykonane mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – ręcznie.  Po zakończeniu robót budowlanych teren planowanej inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Nie przewiduje się wycinki drzew w rejonie przedsięwzięcia. Zniszczona zieleń niska-trawa zostanie ponownie zasiana i poddana pielęgnacji.
Budowa planowanej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni nie przyczyni się do powstania znaczącego zagrożenia środowiska w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza. Występujące oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, ograniczone do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Podstawowymi źródłami oddziaływania akustycznego będzie wykorzystywany park maszynowy i poruszające się pojazdy po drogach transportujące materiały do budowy. Do zminimalizowania negatywnego oddziaływania akustycznego maszyny budowlane oraz agregat prądotwórczy należy wyposażyć w silniki w obudowach dźwiękochłonnych, a prace w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić  tylko w ciągu dnia.
W czasie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego jonizującego, toksycznych substancji chemicznych i związków biologicznie czynnych oraz pyłów i gazów. Z uwagi na rodzaj i charakter stosowanej technologii na terenie instalacji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – pożar, wybuch. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga stałego zaopatrzenia w wodę, nie jest związana z zapotrzebowaniem w ciepło grzewcze i technologiczne, nie wytwarza ścieków socjalno-bytowych i ścieków technologicznych. Instalacja wymaga zaopatrzenia w energię elektryczną dla potrzeb tłoczni sieciowych. Głównym źródłem hałasu emitowanym do środowiska z planowanej instalacji będą tłocznie sieciowe. Nieznaczna emisja hałasu związana będzie z pracą pomp tłocznych. Z uwagi na usytuowanie pompy pod ziemią na głębokości 4-6 m hałas na powierzchni ziemi nie będzie przekraczał poziomu 55 dB(A) w pobliżu tłoczni. Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostaną ograniczone przez stosowanie najbardziej efektywnej techniki oraz systematyczną konserwację instalacji.
Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym również na obszary NATURA 2000. Oddziaływanie spowodowane budową i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia na tych obszarach jest znikome, zachodzi więc małe prawdopodobieństwo aby miało ono jakikolwiek wpływ na chronione gatunki roślin i zwierząt jak i ich siedliska znajdujące się w tym obszarze.
W toku postępowania zgodnie z przepisami  ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Zapewniono także możliwość udziału  społeczeństwa w ramach postępowania. Zawiadomieniem z dnia 07.10.2008 r. podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o przedmiotowym wniosku oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty publicznego obwieszczenia zawiadomienia. Zawiadomienie to ukazało się na stronie internetowej  Urzędu (www.bip.bialeblota.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i na tablicy sołectw, na terenie których inwestycja jest planowana. Zawiadomieniem z dnia 23.11.2009 r. podano do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, w tym z raportem, w terminie 21 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie 21-dniowym nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia. Żadna ze stron postępowania nie wniosła na etapie prowadzonego postępowania żadnych uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 19 ust. 7a ustawy  - Prawo ochrony środowiska,  informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie oraz informacja o postanowieniu nakazującym sporządzenia raportu oraz informacja o wydaniu niniejszej decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (www.bip.biale-blota.sios.pl).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, w związku z tym, że zaszły przesłanki określone w art. 77 § 1, art. 80 i  art. 81 Kpa - orzeczono  jak w sentencji.
.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.


 
Załącznik:
1.        informacje o planowanym przedsięwzięciu.
 
 
 
Otrzymują:

Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 66/61
85-088 Bydgoszcz

Urząd Gminy Białe Błota. (1 egz. do wywieszenia na tablicę ogłoszeń na 14 dni)

sołectwo Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice (po 1 egz. do wywieszenia na tablicę ogłoszeń na 14 dni)

 Internet – www.bip.bialeblota.pl)
a/a KOŚ.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (28 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (28 grudnia 2009, 15:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586