Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 27/2009, KOŚ-7624-19/08/09

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-19/08/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 27/2009 dla inwestycji pod nazwą:


budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami, przepompowniami ścieków, doprowadzeniem wody  do tłoczni, na terenie obszaru NATURA 2000 w miejscowości Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice gm. Białe Błota”
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie  z dnia 03.12.2009 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-225/09/JM) i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (z dnia 09.11.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-32/08/09).
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Łochowo
tablica ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon
tablica ogłoszeń sołectwa Łochowice
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (28 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (29 grudnia 2009, 12:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1735