Postanownie, KOŚ-7624-54/09/10

POSTANOWIENIE        

             Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 9.11.2009 Pani Ewy Milik występującej w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-37/09 z dnia  24.11.2009 r. (wpływ do tut. urzędu – 30.11.2009 r.),
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-261/09/MT z dnia 30.12.2009 r. (wpływ do tut. urzędu – 07.01.2010 r.),
 


postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.
 


Uzasadnienie   

                Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
            Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka ulicy Żołędziowej, ulicy Jodłowej, ulicy Wrzosowej
i ulicy Bydgoskiej gmina Białe Błota. Ulice te posiadają nawierzchnię gruntową. Otoczone są zabudową gospodarską i jednorodzinną o rozproszonym charakterze, działkami budowlanymi niezabudowanymi oraz terenami leśnymi. W pasie drogowym występuje następuje uzbrojenie podziemne: kable energetyczne (występuje również energetyczna linia napowietrzna i słupy oświetleniowe), wodociąg, kable telekomunikacyjne. W pasie drogowym zlokalizowane są drzewa i krzewy w części ulice przebiegają przez odcinki leśne. Geometrię trasy ulic zaprojektowano tak, aby istniejący drzewostan w jak najmniejszym stopniu kolidował z projektowanym przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wymaga wycinki części drzew
i krzewów szczególnie w odcinkach leśnych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni ulicy, chodników i wjazdów o łącznej powierzchni około 25880 m2. Powierzchnia zabudowy projektowanej ulicy stanowi około 58% powierzchni działek objętych inwestycją. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie branżowych robót drogowych polegających     na     rozbiórce     istniejącej     nawierzchni     ulic,    regulacji    profilu    podłużnego i poprzecznego. Zostanie wykonana jezdnia ulic z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa betonowa. Projektuje się wykonanie odwodnienia powierzchniowego. Projektuje się również wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Przewidywane ilości materiałów wykorzystywanych do realizacji inwestycji:

woda                                                                                     =               980 m3
beton asfaltowy                                                                      =             5600 Mg
emulsja asfaltowa                                                                   =                 15 Mg
kruszywo łamane                                                                    =             8200 Mg
mieszanka betonowa                                                               =               660 m3
piasek (w-wa odsączająca, podsypki)                         =             6800 Mg
krawężniki i oporniki                                                              =             7200 m
obrzeża                                                                                  =             3800 m
cement                                                                                    =               130 Mg
kostka brukowa betonowa                                                      =            7290 m2 Do realizacji inwestycji będzie wykorzystywany sprzęt budowlany typu: koparki, spycharki, równiarki, samochody samowyładowcze, ubijaki spalinowe, płyty wibracyjne, walce drogowe, rozkładarki masy bitumicznej itp., który będzie zużywał paliwo w ilościach zwykle zużywanych. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewiduje się ochronę istniejących drzew, które nie kolidują z budową ulic, przed skutkami budowy. Zastosowano rozwiązanie sytuacyjne projektowanych elementów ulic zapewniające pozostawienie w pasie drogowym jak największej ilości istniejących drzew. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych będą wykonywane w sposób najmniej szkodliwy dla drzew. Konieczna jest jednak wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Poziom hałasu, generowanego przez prognozowany ruch pojazdów na projektowanych odcinkach ulic nie powinien przekroczyć dopuszczalnych wartości tj. 60 dB w porze dziennej (od 600 do 2200) oraz 50 dB w porze nocnej. Poprzez zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci odpowiednio kształtowanej geometrii ulic jak również oznakowanie ulic powoduje się ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów co zabezpiecza przed wzrostem hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy mechaniczne.
Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych i istniejących rowów przydrożnych. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz właściwe postępowanie   z   urobkiem   z    wykopów.    W   trakcie   opracowywania   projektu budowlanego i wykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania
z nadmiarem ziemi z wykopu i miejsce jej składowania. Wykopy należy prowadzić
w taki sposób, aby (jeśli występuje) warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.
Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.
Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. W fazie eksploatacji czynnikiem zmniejszającym oddziaływanie na środowisko będzie utrzymanie w czystości terenu pasa drogowego. Postępowanie z odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót budowlanych: materiały z rozbiórki przedstawiające dla zamawiającego cechy użytkowe zostaną oczyszczone i przewiezione na wskazane składowisko celem powtórnego wbudowania, materiały z rozbiórki nie przedstawiające cech użytkowych (np. gruz) zostaną przewiezione i przekazane na odpowiednie składowisko odpadów.   Prace budowlane będą prowadzone w dzień tak aby nie powodować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zapylenie i hałas generowane podczas prowadzenia robót nie będą przekraczały dopuszczalnych norm.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Nie obejmuje także swoim zasięgiem oddziaływania obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów NATURA 2000.Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym ostoje Natura 2000.  Działki objęte planowanym przedsięwzięciem nie leżą w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
                        Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.). W aneksie II dyrektywy wymienione zostały przedsięwzięcia infrastrukturalne mogące podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, do których zaliczono m. in. „przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” – pkt 10 lit. b dyrektywy EIA. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie „Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów z aneksu I i II dyrektywy EIA” oraz w „Zaleceniach MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE”, dokonano wykładni przedmiotowego pkt 10 lit. b aneksu II dyrektywy. Kierując się zapisami w/w dokumentów uznano, że planowana inwestycja nie spełnia wszystkich przesłanek stanowiących o zakwalifikowaniu jej do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” w rozumieniu dyrektywy EIA, gdyż z powodu jej rodzaju i charakteru, usytuowania oraz rodzaju i skali oddziaływania nie ma potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko.
             W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 30.12.2009 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-261/09/MT jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 24.11.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-37/09 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie ma potencjalnie znaczącego wpływu na środowisko i wobec tego nie  wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom  zażalenie.

 

                                                                           Z up. Wójta

                                                                        Magdalena Wajchert
 


Otrzymują:

Pracownia Projektowa Ewa Milik ul. Sienkiewicza 31
89-200 Szubin

do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zielonka,
www.bip.bialeblota.pl
informacja o wydaniu postanowienia: publicznie dostępne wykazy danych www.biale-blota.sios.pl
a/a.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 stycznia 2010, 12:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1528