Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 1/2010, KOŚ-7624-29/09/2010

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-29/09/2010


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 1/2010 dla inwestycji pod nazwą:


adaptacja budynku o przeznaczeniu usługowo-handlowym na budynek produkcyjno-usługowo-handlowy z przeznaczeniem na działalność polegającą na produkcji etykiet z papieru oraz recyklingu tuszy i tonerów na działce o nr ew. 298 położonej w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 23.10.2009 r. znak: OŚ.II.7660/98/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 24.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-24/09).
 
 
 
                                                                               Z up. Wójta

                                                                            Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (19 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 stycznia 2010, 11:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1606