Decyzja nr 2/2010, KOŚ-7624-54/09/10

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ-7624-54/09/10


 
DECYZJA NR   2/2010
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 9.11.2009 Pani Ewy Milik, występującej w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:


-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-37/09 z dnia  24.11.2009 r. (wpływ do tut. urzędu – 30.11.2009 r.),
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-261/09/MT z dnia 30.12.2009 r. (wpływ do tut. urzędu – 07.01.2010 r.),
 


stwierdzam


brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.
 


Uzasadnienie


W dniu 09.11.2009 r. Pani Ewy Milik występująca w imieniu  Gminy Białe Błota, wystąpiła z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie, o czym zawiadomieniem  z dnia 16.11.2009 r., powiadomiono strony postępowania w formie obwieszczenia, z uwagi na to, że liczba stron w postępowaniu przekroczyła 20. 
 Następnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.  Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 24.11.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-37/09 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu znak: RDOŚ-04.OO.6613-261/09/MT z dnia 30.12.2009 r. zgodnie wyrazili opinię,  że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 W toku postępowania ustalono, co następuje:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka ulicy Żołędziowej, ulicy Jodłowej, ulicy Wrzosowej
i ulicy Bydgoskiej gmina Białe Błota. Ulice te posiadają nawierzchnię gruntową. Otoczone są zabudową gospodarską i jednorodzinną o rozproszonym charakterze, działkami budowlanymi niezabudowanymi oraz terenami leśnymi. W pasie drogowym występuje następuje uzbrojenie podziemne: kable energetyczne (występuje również energetyczna linia napowietrzna i słupy oświetleniowe), wodociąg, kable telekomunikacyjne. W pasie drogowym zlokalizowane są drzewa i krzewy w części ulice przebiegają przez odcinki leśne. Geometrię trasy ulic zaprojektowano tak, aby istniejący drzewostan w jak najmniejszym stopniu kolidował z projektowanym przedsięwzięciem. Realizacja przedsięwzięcia wymaga wycinki części drzew
i krzewów szczególnie w odcinkach leśnych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni ulicy, chodników i wjazdów o łącznej powierzchni około 25880 m2. Powierzchnia zabudowy projektowanej ulicy stanowi około 58% powierzchni działek objętych inwestycją. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie branżowych robót drogowych polegających     na     rozbiórce     istniejącej     nawierzchni     ulic,    regulacji    profilu    podłużnego i poprzecznego. Zostanie wykonana jezdnia ulic z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa betonowa. Projektuje się wykonanie odwodnienia powierzchniowego. Projektuje się również wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Przewidywane ilości materiałów wykorzystywanych do realizacji inwestycji:

woda                                                                                     =               980 m3
beton asfaltowy                                                                      =             5600 Mg
emulsja asfaltowa                                                                   =                 15 Mg
kruszywo łamane                                                                    =             8200 Mg
mieszanka betonowa                                                               =               660 m3
piasek (w-wa odsączająca, podsypki)                                         =             6800 Mg
krawężniki i oporniki                                                                =             7200 m
obrzeża                                                                                  =             3800 m
cement                                                                                   =               130 Mg
kostka brukowa betonowa                                                         =            7290 m2

Do realizacji inwestycji będzie wykorzystywany sprzęt budowlany typu: koparki, spycharki, równiarki, samochody samowyładowcze, ubijaki spalinowe, płyty wibracyjne, walce drogowe, rozkładarki masy bitumicznej itp., który będzie zużywał paliwo w ilościach zwykle zużywanych. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewiduje się ochronę istniejących drzew, które nie kolidują z budową ulic, przed skutkami budowy. Zastosowano rozwiązanie sytuacyjne projektowanych elementów ulic zapewniające pozostawienie w pasie drogowym jak największej ilości istniejących drzew. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych będą wykonywane w sposób najmniej szkodliwy dla drzew. Konieczna jest jednak wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Poziom hałasu, generowanego przez prognozowany ruch pojazdów na projektowanych odcinkach ulic nie powinien przekroczyć dopuszczalnych wartości tj. 60 dB w porze dziennej (od 600 do 2200) oraz 50 dB w porze nocnej. Poprzez zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci odpowiednio kształtowanej geometrii ulic jak również oznakowanie ulic powoduje się ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów co zabezpiecza przed wzrostem hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy mechaniczne. Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych i istniejących rowów przydrożnych. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy powinna być właściwa organizacja robót oraz właściwe postępowanie   z   urobkiem   z    wykopów.  W   trakcie   opracowywania   projektu budowlanego i wykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania  z nadmiarem ziemi z wykopu i miejsce jej składowania. Wykopy należy prowadzić
w taki sposób, aby (jeśli występuje) warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. W fazie eksploatacji czynnikiem zmniejszającym oddziaływanie na środowisko będzie utrzymanie w czystości terenu pasa drogowego. Postępowanie z odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót budowlanych: materiały z rozbiórki przedstawiające dla zamawiającego cechy użytkowe zostaną oczyszczone i przewiezione na wskazane składowisko celem powtórnego wbudowania, materiały z rozbiórki nie przedstawiające cech użytkowych (np. gruz) zostaną przewiezione i przekazane na odpowiednie składowisko odpadów.   Prace budowlane będą prowadzone w dzień tak aby nie powodować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zapylenie i hałas generowane podczas prowadzenia robót nie będą przekraczały dopuszczalnych norm.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Nie obejmuje także swoim zasięgiem oddziaływania obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów NATURA 2000. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym ostoje Natura 2000.  Działki objęte planowanym przedsięwzięciem nie leżą w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie,  postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Wójt Gminy Białe Błota po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3.10.2008 r.,  tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania,  odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 18.01.2010 r. znak: KOŚ-7624-54/09/10), które zostało podane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń urzędu sołectwa Zielonka  oraz strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl)  
Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy zastrzeżenia w stosunku do planowanej inwestycji.  Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 


 


 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (2 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (2 lutego 2010, 15:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447