Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2010, znak: KOŚ-7624-54/08/10

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-54/09/10ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 2/2010 dla inwestycji pod nazwą:

budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, gm. Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-261/09/MT z dnia 30.12.2009 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 24.11.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-37/09). 
 
 
 
                                                              Z up. Wójta
                                                              Magdalena Wajchert
                                                              Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 


 
 
 

 
Otrzymują:

Urząd Gminy Białe Błota – tablica ogłoszeń oraz  strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

sołtys Zielonki - tablica ogłoszeń sołectwa.  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (3 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (4 lutego 2010, 09:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1787