Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2010

KOŚ-7624-29/2010


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 6/2010 dla inwestycji pod nazwą:
rozbudowa  istniejącej hali przeładunkowej z zapleczem socjalno-biurowym na terenie działki nr 255/1 położonej w obrębie Lisi Ogon, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 
                                                                         Z up. Wójta
                                                                    Magdalena Wajchert
                                                         Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (4 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 czerwca 2010, 14:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744