Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KOŚ-7624-47/2010

KOŚ- 7624-47/2010
 
                                                             ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu  postępowania administracyjnego


 z wniosku z dnia 01.06.2010 r. Zakładu Drogowego – Maciej Siedlecki, reprezentującego Inwestora – Gminy Białe Błota, w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:  

„opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota – etap I”.


i wystąpieniu do organów opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
 
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl

                                                                           Z up. Wójta

                                                                         Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (2 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 czerwca 2010, 11:19:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1645