Postanowienie

POSTANOWIENIE                   

  Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2010 r. Zakładu Drogowego – Maciej Siedlecki, reprezentującego Inwestora – Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
-           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-15/10 z dnia  15.06.2010 r.,
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-845/10/HR z dnia 15.06.2010 r.,
 
postanawiam
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
 
„opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót  budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota – etap I”


 
Uzasadnienie                  

 Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z urządzeniami podziemnymi w miejscowości Białe Błota etap I. Etap I budowy nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacją deszczową obejmuje następujące ulice w miejscowości Białe Błota:
1.      ul. Centralna – budowa kanalizacji deszczowej,
2.      ul. Chlebowa – budowa kanalizacji deszczowej,
3.      ul. Chudoby – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
4.      ul. Cukiernicza – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
5.      ul. Cynowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
6.      ul. Czwartaków – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
7.      ul. Czysta – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy.
Inwestycja obejmuje również budowę oczyszczalni wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią wody deszczowej i odprowadzenia do rowu.
Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, powiatu bydgoskiego i miejscowości Białe Błota. Drogi objęte opracowaniem są ulicami osiedlowymi o znaczeniu lokalnym, wykonane będą jako ciągi pieszo – jezdne. Będą to drogi klasy Z (zbiorczej) i klasy D (dojazdowej) prędkości projektowej 30 km/h – wszystkie ulice będą własnością gminy
W stanie istniejącym większość ulic objętych opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowej ani sprawnego systemu odprowadzenia wody deszczowej i nawierzchnię nieutwardzoną – ziemną.
Ul. Centralna i Chlebowa posiadają nawierzchnię asfaltową i kanalizację deszczową. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Chlebowej bez naruszenia nawierzchni ulicy. (budowa kanalizacji deszczowej prowadzono będzie w pasie zieleni).
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowej i Centralnej jest niezbędna ze względu na  konieczność zwiększenia średnicy kanału deszczowego i uporządkowania gospodarki wodą deszczową w tym rejonie miejscowości Białe Błota.
Budowa ulic w miejscowości Białe Błota etap I obejmuje realizację następujących obiektów:
-     wycinkę drzew kolidujących z zakresem budowy nawierzchni ulic,
-     zabezpieczenie istniejącego zadrzewienia znajdującego się w obszarze objętym pracami a nie kolidującego z projektowaną siecią kanalizacyjną,
-     zdjęcie humusu,
-     rozbiórkę elementów ulic (nawierzchnie zjazdów i chodników, krawężników, obrzeży),
-     roboty ziemne,
-     budowę urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i przykanalikami),
-     przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (linia elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, urządzenia melioracyjne), w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
-     budowę zbiornika retencyjnego,
-     budowę oczyszczalni wody deszczowej
-     budowę odprowadzenia wody deszczowej do rowu
-     roboty wykończeniowe,
-     wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
Nawierzchnia projektowanych ulic zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu. Na ulicach objętych opracowaniem wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzone poprzez oczyszczalnie złożoną z piaskowników oraz zbiornika retencyjno-odparowującego poprzez przepompownię do rowu.
Wykonanie nowej jezdni wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy i zmniejszeniu zapylenia atmosfery pochodzącego z istniejącej, zanieczyszczonej nawierzchni. Nowa nawierzchnia spowoduje również poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
 
W oparciu o wszystkie materiały zebrane w sprawie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położone obszary Natura 2000 to znajdujący się w odległości około 9-11 km obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Noteci PLH300004. Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i nie będzie powodować naruszenia lub niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych czy chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać transgranicznie. Na obszarze objętym inwestycją nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
             W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 15.06.2010 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-845/10/HR jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 07.05.2010 r. znak: N.NZ-40-BB-15/10 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
                  Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego nie  wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom  zażalenie
                                                                   Z up. Wójta
                                                              Magdalena Wajchert
                                                        Kierownik Ref. Ochrony Środowiska 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 czerwca 2010, 11:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465