Zawiadomienie KOŚ-7624-47/2010

ZAWIADOMIENIE  


                        Zgodnie z art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),


zawiadamiam


o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie postępowania prowadzonego  z wniosku z dnia 01.06.2010 r. Zakładu Drogowego – Maciej Siedlecki, reprezentującego Inwestora – Gminy Białe Błota, w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:  
„opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota – etap I”.


Zgodnie z  art. 10 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 2 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
    Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.


                                                                                     Z up. Wójta
                                                                                Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (21 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 czerwca 2010, 11:26:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519