Decyzja nr 9/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                DECYZJA NR  9/2010
                                             O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2010 r. Zakładu Drogowego – Maciej Siedlecki, reprezentującego Inwestora – Gminy Białe Błota, oraz po uzyskaniu opinii:
 
-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-15/10 z dnia  15.06.2010 r.,
-          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: RDOŚ-04.OO.6613-845/10/HR z dnia 15.06.2010 r.,
 
                                                   stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
„opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót  budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota – etap I”
 
 
                                                   Uzasadnienie
W dniu 01.06.2010 r. Pani Magda Wojciechowska reprezentująca Zakład Drogowy – Maciej Siedlecki, występując w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, wystąpiła z wnioskiem do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót  budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota – etap I”. Do wniosku została załączona karta informacyjna, mapa oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania  decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 02.06.2010 r. wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z urządzeniami podziemnymi w miejscowości Białe Błota etap I. Etap I budowy nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacją deszczową obejmuje następujące ulice w miejscowości Białe Błota:
1.      ul. Centralna – budowa kanalizacji deszczowej,
2.      ul. Chlebowa – budowa kanalizacji deszczowej,
3.      ul. Chudoby – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
4.      ul. Cukiernicza – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
5.      ul. Cynowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
6.      ul. Czwartaków – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy,
7.      ul. Czysta – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy.
Inwestycja obejmuje również budowę oczyszczalni wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią wody deszczowej i odprowadzenia do rowu.
Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, powiatu bydgoskiego i miejscowości Białe Błota. Drogi objęte opracowaniem są ulicami osiedlowymi o znaczeniu lokalnym, wykonane będą jako ciągi pieszo – jezdne. Będą to drogi klasy Z (zbiorczej) i klasy D (dojazdowej) prędkości projektowej 30 km/h – wszystkie ulice będą własnością gminy
W stanie istniejącym większość ulic objętych opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowej ani sprawnego systemu odprowadzenia wody deszczowej i nawierzchnię nieutwardzoną – ziemną.
Ul. Centralna i Chlebowa posiadają nawierzchnię asfaltową i kanalizację deszczową. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Chlebowej bez naruszenia nawierzchni ulicy. (budowa kanalizacji deszczowej prowadzono będzie w pasie zieleni).
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowej i Centralnej jest niezbędna ze względu na  konieczność zwiększenia średnicy kanału deszczowego i uporządkowania gospodarki wodą deszczową w tym rejonie miejscowości Białe Błota.
Budowa ulic w miejscowości Białe Błota etap I obejmuje realizację następujących obiektów:
-     wycinkę drzew kolidujących z zakresem budowy nawierzchni ulic,
-     zabezpieczenie istniejącego zadrzewienia znajdującego się w obszarze objętym pracami a nie kolidującego z projektowaną siecią kanalizacyjną,
-     zdjęcie humusu,
-     rozbiórkę elementów ulic (nawierzchnie zjazdów i chodników, krawężników, obrzeży),
-     roboty ziemne,
-     budowę urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i przykanalikami),
-     przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (linia elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, urządzenia melioracyjne), w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
-     budowę zbiornika retencyjnego,
-     budowę oczyszczalni wody deszczowej
-     budowę odprowadzenia wody deszczowej do rowu
-     roboty wykończeniowe,
-     wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
Nawierzchnia projektowanych ulic zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu. Na ulicach objętych opracowaniem wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzone poprzez oczyszczalnie złożoną z piaskowników oraz zbiornika retencyjno-odparowującego poprzez przepompownię do rowu.
Wykonanie nowej jezdni wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy i zmniejszeniu zapylenia atmosfery pochodzącego z istniejącej, zanieczyszczonej nawierzchni. Nowa nawierzchnia spowoduje również poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
W oparciu o wszystkie materiały zebrane w sprawie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położone obszary Natura 2000 to znajdujący się w odległości około 9-11 km obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Noteci PLH300004. Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i nie będzie powodować naruszenia lub niszczenia cennych siedlisk przyrodniczych czy chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać transgranicznie. Na obszarze objętym inwestycją nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
             W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 15.06.2010 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-845/10/HR jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 15.06.2010 r. znak: N.NZ-40-BB-15/10 zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 56 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego nie  wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym Wójt na podstawie  art. 63 ust. 2 w/w ustawy  wydał w tej sprawie stosowne postanowienie (z dnia 18.06.2010 r. znak: KOŚ-7624-47/2010).
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie, postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji,  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.bip.biale-blota.sios.pl).
Planowane inwestycja pozostaje również poza zakresem przedmiotowym dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.7.1985 ze zm.).
Zawiadomieniem z dnia 21.06.2010 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./  zawiadomiono  strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami.   Na etapie całego postępowania nie wpłynęły  żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.
 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
 
Załącznik:
1.       karta informacyjna przedsięwzięcia.
2.       charakterystyka przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

Zakład Drogowy – Maciej Siedlecki ul. Gdyńska 139
      62-004 Czerwonek

pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa.
Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.bialeblota.pl
informacja o wydaniu decyzji – publicznie dostępny wykaz danych:  www.biale-blota.sios.pl
a/a.  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (29 czerwca 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (29 czerwca 2010, 16:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1526