Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 14/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                 ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 14/2010 dla inwestycji pod nazwą:
" budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (ul. Szubińskiej) wraz z  podłączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537C oraz  dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją, w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie".
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. 


                                                                            Z up. Wójta
                                                                       Magdalena Wajchert
                                                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (17 września 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (17 września 2010, 11:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712