Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, znak KOŚ.6220.3.2011

                                             ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późń. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
                           zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku z dnia 21.02.2011 r. Powiatu Bydgoskiego, w przedmiocie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54
                                  i wystąpieniu do organów opiniujących:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem, w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 7 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl

                                                                          Z up. Wójta

                                                                    Magdalena Wajchert

                                                           Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (25 lutego 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (7 marca 2011, 11:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618