Podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie

OŚ.6220.3.2011.KOŚ


                                                                    ZAWIADOMIENIE

W związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuję


że w publicznie dostępnym wykazie pod nr 1/2011 zostały zamieszczone dane o wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54”
Informacja o wniosku nr 1/2011 została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym za pośrednictwem oficjalnej strony urzędu: www.bip.bialeblota.pl
w zakładce „Informacje o środowisku” lub bezpośrednio pod adresem www.system.sios.pl/search (w celu odszukania karty w wyszukiwarce należy wybrać Gminę Białe Błota).
                                                                              Z up. Wójta
                                                                          Magdalena Wajchert
                                                                   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (26 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 maja 2011, 08:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647