Poadanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonych w publicznie dostępnym wykazie danych, OŚ.6220.12.2011.KOŚ

  OŚ.6220.12.2011.KOŚ


                                                                 ZAWIADOMIENIE

W związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
                                                                      informuję
że w publicznie dostępnym wykazie pod nr 2/2011 zostały zamieszczone dane o wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota”.
Informacja o wniosku nr 2/2011 została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym za pośrednictwem oficjalnej strony urzędu: www.bip.bialeblota.pl
w zakładce „Informacje o środowisku” lub bezpośrednio pod adresem www.system.sios.pl/search (w celu odszukania karty w wyszukiwarce należy wybrać Gminę Białe Błota).

                                                                       Z up. Wójta
                                                                 Magdalena Wajchert
                                                       Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (26 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 maja 2011, 08:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1488