Podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie danych OŚ.6220.13.2011.KOŚ

 OŚ.6220.13.2011.KOŚ


                                                                ZAWIADOMIENIE

W związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
                                                                        informuję
że w publicznie dostępnym wykazie pod nr 4/2011 zostały zamieszczone dane o wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa MEW Lisi Ogon – działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota”
Informacja o wniosku nr 4/2011 została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym za pośrednictwem oficjalnej strony urzędu: www.bip.bialeblota.pl
w zakładce „Informacje o środowisku” lub bezpośrednio pod adresem www.system.sios.pl/search (w celu odszukania karty w wyszukiwarce należy wybrać Gminę Białe Błota).
                                                                                Z up. Wójta
                                                                           Magdalena Wajchert
                                                                    Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (26 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 maja 2011, 08:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469