Postanowienie, KOŚ.6220.3.2011

                                                                            Białe Błota, dnia 18.07.2011 r.
Wójt Gminy Białe Błota

KOŚ.6220.3.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2011 r. Powiatu Bydgoskiego (uzupełnionego w dniu 08.07.2011 r.), oraz po uzyskaniu opinii:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-3/11 z dnia 28.03.2011 r. (data wpływu – 08.04.2011 r.)

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: WOO.4240.290.2011.KŚ.2 z dnia 14.07.2011 r. (data wpływu – 18.07.2011 r.),postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54”.


Uzasadnienie
W dniu 21.02.2011 r. Starosta Bydgoski – Pan Wojciech Porzych wystąpił do Wójta Gminy Białe Błota z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54.
Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 wyżej cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 80 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli został on uchwalony.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na odcinku drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie. Zamierzenie przyczyni się do zwiększenia spójności z regionalnym transportem. Przedmiotowa droga obsługuje tereny o zagospodarowaniu rolniczym oraz zabudowy jednorodzinnej miejscowości Ciele i Kruszyn Krajeński. Rozbudowana droga będzie drogą klasy L. Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o szerokości 5,50 m, wykonanie zjazdów, poboczy, rowów przydrożnych, urządzanie terenów zielonych, wykonanie odcinkami przebudowy sieci uzbrojenia terenu (teletechnicznej, energetycznej, gazowej, wodociągowej). Odpływ wód deszczowych będzie skierowany na pobocze do istniejącego systemu rowów oraz projektowanych rowów przydrożnych. Realizacja przedmiotowego ciągu na służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.
W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zamierzenie realizowane będzie poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w odległości ok. 200 m od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH040029 Równina Szubińsko-Łabiszyńska oraz ok. 1,5 km od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.
Zgodnie z informacjami złożonymi przez Wnioskodawcę planowana inwestycja wiąże się z wycinką drzew, niestanowiących typowego siedliska pachnicy dębowej (głównie topoli i osiki), a stanowiących potencjalne siedlisko i miejsca lęgowe gatunków ptaków chronionych. W związku z powyższym wycinka drzew i krzewów powinna być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 15 marca do 15 sierpnia. W czasie prac należy zabezpieczyć drzewa niepodlegające wycince poprzez zastosowanie np. mat słomianych lub odeskowania. W przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w razie potrzeb – minimalizujące i kompensacyjne. Ponadto zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 wyżej cyt. ustawy o ochronie przyrody na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Zaleca się wykonanie nasadzeń uzupełniających istniejące zadrzewienie wzdłuż przebudowanej drogi, stosując rodzime gatunki drzew liściastych zgodnych z siedliskiem. Zgodnie z informacjami wskazanymi w karcie, Inwestor przewiduje wykonanie zasadzeń zastępczych drzew. Ochronę środowiska na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych.
Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody. Nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jak i sporządzenia raportu.
W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 14.07.2011 r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 28.03.2011 r. zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 60 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.                  Z up. Wójta

                          Magdalena Wajchert

                                        Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


Otrzymują:

1. Starosta Bydgoski

2. a/a.

Podano do publicznej wiadomości:
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz zamieszczenie postanowienia na oficjalnej stronie BIP-u
Urzędu: www.bip.bialeblota.pl


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 lipca 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (19 lipca 2011, 10:59:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203