Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2011, KOŚ.6220.3.2011

 

Białe Błota, dnia 04.08.2011 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


KOŚ.6220.3.2011
                                                ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 6/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrketora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                                                Z up. Wójta
                                                             Magdalena Wajchert
                                                 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

- stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (4 sierpnia 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (4 sierpnia 2011, 11:00:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (4 sierpnia 2011, 11:03:38)
Zmieniono: sform. treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1515