Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

  OŚ.6220.20.2011.KOŚ


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 7/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„działalność związana ze zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych na terenie działki nr 182/10 położonej w Lisim Ogonie przy ul. Starowiejskiej, gm. Białe Błota”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                   Z up. Wójta
                                            Magdalena WajchertPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (17 października 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 października 2011, 13:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1350