Zawiadomienie Wójta Gminy Białe Błota, znak OŚ.6220.13.2011.KOŚ

OŚ.6220.13.2011.KOŚ                                                 

 

                                                              ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)
                                            Wójt Gminy Białe Błota
podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Mariana Brzezickiego – Prezesa Zarządu Spółki MEWAT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„budowa MEW Lisi Ogon – działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota ”
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 28 listopada 2011 r. włącznie).
Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariat) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna w tej sprawie odbędzie się 28 listopada 2011 r.,o godz. 10.00 pok. nr 7 Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (główny budynek Urzędu, Referat Ochrony Środowiska).


Z up. Wójta
Magdalena Wajchert
Kierownik Referatu Ochrony ŚrodowiskaPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (24 października 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (24 października 2011, 11:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372