Postanowienie odstepujące od od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.

  Białe Błota, dnia 18.11.2011 r.

Wójt Gminy Białe Błota

KOŚ.6220.26.2011

 

 POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2011 r. Powiatu Bydgoskiego (uzupełnionego w dniu 18.11.2011 r.) reprezentowanego przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c., oraz po uzyskaniu opinii:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-12/11 z dnia 29.07.2011 r. (data wpływu – 08.08.2011 r.)

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: WOO.4240.658.2011.KŚ. z dnia 14.11.2011 r. (data wpływu – 17.11.2011 r.),
postanawiam


odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.


                                                                        Uzasadnienie

W dniu 18.07.2011 r. Powiat Bydgoski reprezentowany przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek wystąpił do Wójta Gminy Białe Błota z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km.
Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 wyżej cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 80 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli został on uchwalony.
Przewiduje się przebudowę drogi powiatowej 1536 Łochowo-Lipniki na odcinku od Łochowa do Murowańca o długości 3530m. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m, dla kategorii ruchu KR-2;

- chodników, wjazdów, miejsc postojowych;

- poboczy gruntowych;

- rowów przydrożnych trapezowych z humusowaniem i obsianiem skarp;

- terenów zielonych, humusowanie z obsianiem;

- odbudowy istniejącego przepustu pod drogą w km 2+365 (wymiana rury, budowa ścianek czołowych).
Projektowany odcinek drogi powiatowej obsługuje tereny rolne, leśne oraz zabudowy mieszkaniowej miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec. Istniejąca szerokość pasa jest zmienna, w związku z tym nastąpi poszerzenie pasa drogowego, w celu umieszczenia poszczególnych elementów projektowanej drogi : chodnik, pobocza, rowy, skarpy. Ze względu na przebiegającą w pasie drogowym w miejscowości Drzewce linię energetyczną wysokiego napięcia, istnieje konieczność odsunięcia trasy drogi powiatowej od sieci energetycznej na wymaganą i bezpieczną odległość. Nie wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne. Odpływ wód deszczowych będzie się odbywał w przeważającej części za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze oraz do projektowanych rowów przydrożnych trapezowych. Na początkowym odcinku w miejscowości Łochowo w km 0+330 planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do Kanału Noteckiego, w związku z tym przewiduje się zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe.
Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac, nie nadające się do ponownego wykorzystania, będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
W czasie realizacji inwestycji emisja hałasu od pracujących maszyn u urządzeń nie przekroczy dopuszczalnych norm. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Realizacja przedmiotowego ciągu na służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zamierzenie realizowane będzie poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Zgodnie z informacjami złożonymi przez Wnioskodawcę planowana inwestycja wiąże się z wycinką drzew (174 szt.), niestanowiących siedliska gatunków chronionych. Wycinka drzew będzie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 15 marca do 15 sierpnia. W czasie prac należy zabezpieczyć drzewa niepodlegające wycince poprzez zastosowanie np. mat słomianych lub odeskowania. W przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w razie potrzeb – minimalizujące i kompensacyjne. Ponadto zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 wyżej cyt. ustawy o ochronie przyrody na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Przewidziano wykonanie nasadzeń zastępczych, w graniach pasa drogowego oraz na terenie Lasów Państwowych, na łącznej powierzchni 2500 m2. Ponadto przy budowie kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe, odprowadzone do Kanału Noteckiego.
Ochronę środowiska na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych.
Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody. Nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jak i sporządzenia raportu.
W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 14.11.2011 r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 29.07.2011 r. zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 60 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia uznano, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.

                                                                                    Z up. Wójta

                                   Magdalena Wajchert - Kierownik  Referatu Ochorny Środowiska
Otrzymują:

1. Starosta Bydgoski

2. BID s.c., ul. Rekinowa 27/2, Bydgoszcz

3. a/a.


Podano do publicznej wiadomości:
- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu,
- zamieszczenie postanowienia na oficjalnej stronie BIP-u Urzędu: www.bip.bialeblota.pl, zakładka „decyzje środowiskowe”metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 listopada 2011, 11:18:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266