Decyzja nr 12/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach


                                                                                      Białe Błota, dnia  15.12.2011 r.  

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.26.2011
 

                                              DECYZJA NR    12/2011
                                 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 
            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2011 r. Powiatu Bydgoskiego (uzupełnionego w dniu 18.11.2011 r.) reprezentowanego przez  Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c., oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – opinia znak: N.NZ-40-BB-12/11 z dnia  29.07.2011 r. (data wpływu – 08.08.2011 r.)
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie znak: WOO.4240.658.2011.KŚ. z dnia 14.11.2011 r. (data wpływu – 17.11.2011 r.),
                                                       stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą:
„rozbudowa  drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.
 
                                                  Uzasadnienie
W dniu 18.07.2011 r. Powiat Bydgoski reprezentowany przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek  wystąpił do Wójta Gminy Białe Błota z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa  drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km. Wniosek został ostatecznie uzupełniony  o informacje wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 18.11.2011 r.(data wpływu do tut. Urzędu).
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania  decyzji jest wójt.
            Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.  Zgodnie z art. 80 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli został on uchwalony.
W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
            Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 wyżej cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  Zgodnie z art. 80 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli został on uchwalony.
            Przewiduje się przebudowę drogi powiatowej 1536 Łochowo-Lipniki na odcinku od Łochowa do Murowańca o długości 3530m. W ramach  przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie: konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m, dla kategorii ruchu KR-2;chodników, wjazdów, miejsc postojowych;poboczy gruntowych;rowów przydrożnych trapezowych z humusowaniem i obsianiem skarp;terenów zielonych, humusowanie z obsianiem;odbudowy istniejącego przepustu pod drogą w km 2+365 (wymiana rury, budowa ścianek czołowych).
Projektowany odcinek drogi powiatowej obsługuje tereny rolne, leśne oraz zabudowy mieszkaniowej miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec. Istniejąca szerokość pasa jest zmienna, w związku z tym nastąpi poszerzenie pasa drogowego, w celu umieszczenia poszczególnych elementów projektowanej drogi : chodnik, pobocza, rowy, skarpy. Ze względu na przebiegającą w pasie drogowym w miejscowości Drzewce linię energetyczną wysokiego napięcia, istnieje konieczność odsunięcia trasy drogi powiatowej od sieci energetycznej na wymaganą i bezpieczną odległość. Nie wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne. Odpływ wód deszczowych będzie się odbywał w przeważającej części za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze oraz do projektowanych rowów przydrożnych trapezowych. Na początkowym odcinku w miejscowości Łochowo w km 0+330 planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do Kanału Noteckiego, w związku z tym przewiduje się  zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe.
            Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac, nie nadające się do ponownego wykorzystania, będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
            W czasie realizacji inwestycji emisja hałasu od pracujących maszyn u urządzeń nie przekroczy dopuszczalnych norm. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Realizacja przedmiotowego ciągu na służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.
            Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że zamierzenie realizowane będzie poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),  w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
            Zgodnie z informacjami złożonymi przez Wnioskodawcę planowana inwestycja wiąże się z wycinką drzew (174 szt.), niestanowiących siedliska gatunków chronionych. Wycinka drzew  będzie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 15 marca do 15 sierpnia. W czasie prac należy zabezpieczyć drzewa niepodlegające wycince poprzez zastosowanie np.  mat słomianych lub odeskowania. W przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Wspólnoty konieczne jest pozostawienie  w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w razie potrzeb – minimalizujące i kompensacyjne. Ponadto zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 wyżej cyt. ustawy o ochronie przyrody na zniszczenie siedliska gatunku chronionego niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
            Przewidziano wykonanie nasadzeń zastępczych, w graniach pasa drogowego oraz na terenie Lasów Państwowych, na łącznej powierzchni 2500 m2. Ponadto przy budowie kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe, odprowadzone do Kanału Noteckiego.
            Ochronę środowiska na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych.
            Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody. Nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na środowisko jak i sporządzenia raportu.
             W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno RDOŚ postanowieniem z dnia 14.11.2011 r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 29.07.2011 r. zgodnie wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            Na podstawie zebranych materiałów i dowodów w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę  kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt 60 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia Wójt postanowieniem z dnia 18.11.2011 r. znak jw. uznał, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego nie  wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.),   informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie, informację o postanowieniu odstępującym od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacja o decyzji,  zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota (zakładka: informacje o środowisku, www.system.sios.pl).
Zawiadomieniem z dnia 21.11.2011 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm./  zawiadomiono  strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce  i termin zapoznania się z dowodami.  Strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r. o każdej czynności organu były informowane poprzez publiczne obwieszczenie z uwagi na to, że liczba stron przekraczała 20. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły  żadne uwagi czy wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.
 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                 Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Załącznik:  
- charakterystyka przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Starosta Bydgoski
2. BID s.c., ul. Rekinowa 27/2, Bydgoszcz
3. a/a.
 
Podano do publicznej wiadomości:
- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu,
- zamieszczenie postanowienia na oficjalnej stronie BIP-u  Urzędu: www.bip.bialeblota.pl, zakładka „decyzje środowiskowe”
 
 


                                               Załącznik decyzji nr       12/2011, znak: KOŚ.6220.26.2011
                                                                                                o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                        Charakterystyka przedsięwzięcia
            Przewiduje się przebudowę drogi powiatowej 1536 Łochowo-Lipniki na odcinku od Łochowa do Murowańca o długości 3530m. W ramach  przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie: konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m, dla kategorii ruchu KR-2;chodników, wjazdów, miejsc postojowych;poboczy gruntowych;rowów przydrożnych trapezowych z humusowaniem i obsianiem skarp;terenów zielonych, humusowanie z obsianiem;odbudowy istniejącego przepustu pod drogą w km 2+365 (wymiana rury, budowa ścianek czołowych).
Projektowany odcinek drogi powiatowej obsługuje tereny rolne, leśne oraz zabudowy mieszkaniowej miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec. Istniejąca szerokość pasa jest zmienna, w związku z tym nastąpi poszerzenie pasa drogowego, w celu umieszczenia poszczególnych elementów projektowanej drogi : chodnik, pobocza, rowy, skarpy. Ze względu na przebiegającą w pasie drogowym w miejscowości Drzewce linię energetyczną wysokiego napięcia, istnieje konieczność odsunięcia trasy drogi powiatowej od sieci energetycznej na wymaganą i bezpieczną odległość. Nie wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne. Odpływ wód deszczowych będzie się odbywał w przeważającej części za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na pobocze oraz do projektowanych rowów przydrożnych trapezowych. Na początkowym odcinku w miejscowości Łochowo w km 0+330 planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do Kanału Noteckiego, w związku z tym przewiduje się  zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe.
            Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac, nie nadające się do ponownego wykorzystania, będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach lub pojemnikach i sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
            W czasie realizacji inwestycji emisja hałasu od pracujących maszyn u urządzeń nie przekroczy dopuszczalnych norm. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Realizacja przedmiotowego ciągu na służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze. W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu czynności realizacyjnych na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wykonawcy robót zostaną zobligowani do używania maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.
Zgodnie z informacjami złożonymi przez Wnioskodawcę planowana inwestycja wiąże się z wycinką drzew (174 szt.), niestanowiących siedliska gatunków chronionych. Wycinkę drzew planuje się przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 15 marca do 15 sierpnia. W czasie prac drzewa niepodlegające wycince zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie np. mat słomianych lub odeskowania. Dodatkowo przewidziano wykonanie nasadzeń zastępczych, w graniach pasa drogowego oraz na terenie Lasów Państwowych, na łącznej powierzchni 2500 m2. Ponadto przy budowie kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie separatora z osadnikiem podczyszczającym wody opadowe, odprowadzone do Kanału Noteckiego.
            Ochronę środowiska na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych.
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (15 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (15 grudnia 2011, 19:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1241