Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 1/2012

  Białe Błota, dnia 30.01.2012 r.WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTAOŚ.6220.42.2011.KOŚ


     ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej nr 1/2012 dla inwestycji pod nazwą:
„przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Białe Błota w rejonie miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota”


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                Magdalena WajchertPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1.tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

2. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (30 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (1 lutego 2012, 13:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458