informacja o wydaniu decyzji umarzającej dla przedwzięcia pod nazwą "modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51, obręb Białe Błota

  Białe Błota, dnia 24.04.2012 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.38.2011.KOŚ
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu:


decyzji umarzającej nr 6/2012 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51, obręb Białe Błota”,Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
                                                                                                     Z-ca Wójta
                                                                                                    /-/ Jan Jaworski
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 kwietnia 2012, 14:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2462