zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Białe Błota, dnia 02.07.2012 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.12.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 7/2012 dla inwestycji pod nazwą:

budowa hali do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i dystrybucji

 bakalii, suszonych owoców, przekąsek i snacków na terenie działki nr

 145/18 położonej w Białych Błotach, gm. Białe Błota”

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z-ca Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Jan Jaworski

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (2 lipca 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (5 lipca 2012, 10:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415