informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 10/2012

 


Białe Błota, dnia 20.12.2012 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.46.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 10/2012 dla inwestycji pod nazwą:

odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr

2017/1 położonej w Lisim Ogonie przy ul. Przy Lesie 24, gm. Białe

Błota"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z-ca Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Jan JaworskiPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Lisi Ogon.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (20 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (20 grudnia 2012, 11:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209