zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Białe Błota, dnia 05.02.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.48.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 11/2012 dla inwestycji pod nazwą:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu

 mięsnego, wyłączonego z eksploatacji na zakład piekarniczo –

cukierniczy na działce

nr ew. 40/8 obręb Białe Błota, przy ul. Przemysłowej nr 1 w Białych

Błotach"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z-ca Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Jan JaworskiPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 lutego 2013)
Opublikował: Magdalena Wajchert (6 lutego 2013, 14:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1172