zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2013 z dnia 26.04.2013

 

Białe Błota, dnia 26.04.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.47.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2013 dla inwestycji pod nazwą:

„„Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i 44/46

przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

/-/ Anna Rywak
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (26 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Wajchert (30 kwietnia 2013, 15:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1275