zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 8/2013

 

Białe Błota, dnia 23.07.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.27.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 8/2013 dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy produkcyjno –

magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na nieruchomości

oznaczonej nr ewid. 95, obręb Ciele, położonej w miejscowości Ciele

przy ul. Kościelnej, gm. Białe Błota"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Jan Jaworski

Z-ca Wójta Gminy Białe BłotaPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Ciele.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 lipca 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (24 lipca 2013, 13:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258