zawiadimienie o wydaniu decyzji środowiskowej

 


Białe Błota, dnia 12.11.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.25.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2013 dla inwestycji pod nazwą:

Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne, makulatura, akumulatory, urządzenia AGD; sprzedaż materiałów budowlanych; handel opałem; komis samochodowy na działkach nr 167/1 i 167/2 położonych w miejscowości Łochowo, gm. Białe Błota ”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Łochowo.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (12 listopada 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (12 listopada 2013, 13:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1269