Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/2013

 


Białe Błota, dnia 23.12.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.17.2012.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013, poz. 1235 j.t.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 10/2013 dla inwestycji pod nazwą:

Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Prądki II, na

terenie działek 34/6, 34/8 i 41/6 położonych w Prądkach, gm. Białe

Błota".
Z up. Wójta

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

/-/ Anna Zdunek
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Prądki.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 grudnia 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (8 stycznia 2014, 14:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095