zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Białe Błota, dnia 03.10.2014 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

OŚ.6220.58.2014. KOŚ

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam


1. O wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 19.09.2014 r. złożonego przez Pana Wiktora Łożyńskiego, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej

  1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z

  drogami dojazdowymi"

2. Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób. Wykaz stron postępowania dostępny jest Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, Białe Błota.

  3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Białe Błota zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii, dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.

  4. Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 8-16, piątek 8-14.30) na każdym etapie toczącego się postępowania.

  5. Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony są zawiadamiane o decyzjach
  i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane
  w pobliżu miejsca inwestycji.


Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, sołectwa Przyłęki oraz zamieszczono ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl Ponadto informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota www.biale-blota.sios.pl
Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (6 października 2014)
Opublikował: Anna Zdunek (6 października 2014, 14:22:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1068