obwieszczenie

 


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA                                                    
Białe Błota, dnia 5 stycznia 2015 r.


OŚ.6220.58.2014.KOŚ


                                         OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),


zawiadamia


o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek z dnia z dnia 19.09.2014 r. złożony przez Pana Wiktora Łożyńskiego, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z drogami dojazdowymi" .


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach, w godzinach od 8.00 – 16.00 w poniedziałki, środy i czwartki, od 8.00 – 17.00 we wtorki i od 8.00 – 14.30 w piątki.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, działek po terenie których przebiega inwestycja, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w ilości przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (inwestycja mieści się na terenie gminy Białe Błota i Nowa Wieś Wielka).


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                    Z up. Wójta

                                                                  /-/ Jan Czekajewski

                                                                  Główny Specjalista

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (5 stycznia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (7 stycznia 2015, 15:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1004