zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Białe Błota, dnia 12.01.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.60.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Modernizacja stacji 220/110kV Bydgoszcz Zachód w zakresie wymiany autotransformatora 220/110 kV, na działkach o nr ew. 284/27, 353, 262/2, 262/3, 266/2, 266/4 obręb geodezyjny Nr 0007 Murowaniec"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony ŚrodowiskaPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Murowaniec.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (12 stycznia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (15 stycznia 2015, 13:59:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 934