zawiadomienie o wydaniu decyzji o śrdodowiskowych uwarunkowaniach

 


Białe Błota, dnia 23.01.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.58.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej

    1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z

    drogami dojazdowymi"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.                                                                                                     Z-ca Wójta Gminy Białe Błota

                                                                                                    /-/ Jan CzekajewskiPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Przyłęki.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 stycznia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (23 stycznia 2015, 09:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875