zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 3/2015

 


Białe Błota, dnia 07.05.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.33.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Przebudowa istniejącego budynku produkcyjnego z częścią biurową oraz budowa hali montażowej z częścią magazynową, parking naziemny, przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 772/23, niezbędna infrastruktura techniczna oraz budowa dwóch obiektów magazynowych – hala „A" i „B" na działkach nr 772/21 i 772/23, 772/20 obręb Białe Błota, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 maja 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (15 maja 2015, 10:36:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737