zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko


Białe Błota, dnia 28.08.2015 r.

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.69.2014.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.)

Wójt Gminy Białe Błota

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Stanisława Kryszewskiego – pełnomocnika P.H.U. "RAFEX" IMPORT – EKSPORT ul. Brzozowa 39/76, 85-154 Bydgoszcz, w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wydanej przez Wójta Gminy Białe Błota, nr 3/2012 znak: K-7624-31/2010 z dnia 19.03.2012 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą:

    Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa parkingu dla cystern samochodowych na działkach nr 12/6 i 12/21 w Zielonce, gm. Białe Błota "

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 3/2012 znak: K-7624-31/2010 z dnia 19.03.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Białe Błota. Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją ( w tym z opiniami i uzgodnieniami w/w organów) oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji (t.j. do dnia 23 września 2015 r. włącznie).

Wszelkie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w w/w terminie na piśmie (w Biurze Obsługi Klienta – pok. 1, lub sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7) lub droga elektroniczną (sekretariat@bialeblota.pl). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Białe Błota. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu, zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 03.10.2008 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Jednocześnie zawiadamiam, że rozprawa administracyjna w tej sprawie odbędzie się 29 września 2015 r.,o godz. 10.00 pok. nr 6 Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 (Referat Ochrony Środowiska).


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Zielonka

  3. stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (28 sierpnia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (28 sierpnia 2015, 10:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622