Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2015

Białe Błota, dnia 27.11.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


.6220.13.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu:

decyzji Wójta Gminy Białe Błota nr 6/2015 znak: OŚ.6220.13.2015.KOŚ z dnia 27.11.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji pod nazwą:


    Modernizacja hali galwanizerni i budowa neutralizatora ścieków z zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie przy zachowaniu całkowitej objętości wanien procesowych poniżej 30 m3 na działce nr 772/56 obręb Białe Błota, na terenie BZE "BELMA" S.A. przy ul. Łochowskiej 69, 86-005 Białe Błota"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (8 grudnia 2015, 10:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542