zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 14.12.2015 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.14.2015.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:


    Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami i uzgodnieniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Z upoważnienia Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. tablicy ogłoszeń sołectwa Białe Błota.

  3. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Zdunek (16 grudnia 2015, 12:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689